SAKRAMENTY

Chrzest św. udzielany jest w drugą i czwartą niedzielę miesiąca 

chrzest

zgłoszenia dokonuje jedno z rodziców dziecka w biurze parafialnym w godzinach urzędowania, najpóźniej na dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu 

wymagane dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka z USC
 • świadectwo zawarcia Sakramentu Małżeństwa przez rodziców dziecka
 • dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania),
 • chrzestni spoza Parafii przedstawiają od swego Ks. Proboszcza świadectwo umożliwiające podjęcie przez nich tej godności


terminy:

 • zgłoszenie dziecka najpóźniej dwa tygodnie przed planowaną datą udzielenia Sakramentu
 • chrzest udzielany jest w drugą i czwartą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.00
 • instrukcja dla rodziców i chrzestnych w sobotę poprzedzającą Sakrament po wieczornej Mszy św. w salce

 

 

Bierzmowanie - jest dopełnieniem i umocnieniem tego, co zostało zapoczątkowane chrztem, czyli nowego życia "z wody i Ducha". 
 
bierzmowanie

Kościół jako wspólnota potrzebuje koniecznie sakramentu bierzmowania, gdyż dojrzałe spełnienie jego zbawczej misji możliwe jest tylko na drodze osiągnięcia dojrzałości wspólnotowej przez jego członków. Skutkiem sakramentu bierzmowania jest pełne wylanie Ducha Świętego, jakie niegdyś stało się udziałem Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy. Bierzmowany (dorosły "dojrzałością Chrystusową") zostaje w pełni zaangażowany przez Chrystusa i Kościół, staje się świadomym apostołem Chrystusa, głosicielem Ewangelii i w świecie: w swym zawodzie i w polityce, w rodzinie i w społeczeństwie, na ulicy i w kościele. 

Sakrament bierzmowania udzielany jest uczniom III klas gimnazjum przez ks. Biskupa, ponieważ ten sakrament wprowadza młodego chrześcijanina w dojrzałe życie religijne. Dorośli, którzy sakramentu bierzmowania nie przyjęli, mogą włączyć się do grupy po uprzednim zgłoszeniu się w kancelarii parafialnej celem uzyskania odpowiednich informacji. 

 • jeżeli kandydat jest z innej parafii - dostarcza stosowną zgodę duszpasterzy z parafii zamieszkania i postępuje jak powyżej;
 • jeżeli był on ochrzczony poza naszą parafią i poza naszą parafią przystąpił do I Komunii Świętej, w odpowiednim czasie dostarcza skrócony wyciąg aktu chrztu.
 • kandydat do bierzmowania odpowiednio wcześniej obiera sobie imię bierzmowania. Zazwyczaj jest to jedno z imion otrzymanych na chrzcie. Jeżeli natomiast, obydwa imiona chrzcielne nie są imionami świętych patronów, obiera on sobie trzecie (musi to być imię osoby świętej). Patronem bierzmowanego powinna być osoba bliska osobowości kandydata. Kandydat zna i naśladuje swojego Patrona, modli się do Boga przez Jego orędownictwo. Wybór patrona nie może być podyktowany wpływem mody czy też opinii otoczenia.
 • przy bierzmowaniu, podobnie jak przy chrzcie, kandydaci powinni poszukiwać pomocy duchowej, wybierając sobie świadka bierzmowania. Zaleca się, żeby był nim ktoś z rodziców chrzestnych, by wyraźnie zaznaczyć jedność obu sakramentów.

 

 

eucharystia1Eucharystia - jest  "źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego", tak że jest to wprost niemożliwe, aby prowadzić życie chrześcijańskie bez częstego udziału w Eucharystii. Chrystus Pan powiedział wyraźnie: "Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym" (J 6,53-54).

Wszystkie sakramenty święte, posługi kościelne i dzieła apostolstwa są ściśle powiązane z Eucharystią i do niej zmierzają. Eucharystia jest znakiem jedności wiernych z Bogiem i braćmi.Jedność tę oznacza i ją urzeczywistnia. Jest więc skutecznym znakiem Bożego daru jedności. W kazaniu o chlebie żywym, jakie Jezus wygłosił w Kafarnaum po rozmnożeniu chleba, powiedział również: ?Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim? (J 6,56).

Sakrament Eucharystii posiada wiele określeń, z których każde ukazuje pewien aspekt tego sakramentu. I tak, nazywany jest:

Eucharystią - gdyż jest to dziękczynienie składane wraz z Chrystusem Bogu Ojcu przez wiernych zjednoczonychdarem Ducha Świętego.

Wieczerzą Pańską - ponieważ jest to uobecnienie Ostatniej Wieczerzy, którą Chrystus Pan spożył wraz ze swymi uczniami i polecił, im ją składać na Jego pamiątkę.

Łamaniem chleba - ponieważ nazwa ta nawiązuje do cudu rozmnożenia chleba i łamania go na pustkowiu. To samo uczynił Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy. Po tym geście uczniowie rozpoznają Zmartwychwstałego Pana. Pierwsi chrześcijanie w ten sposób określali Mszę św., gdyż gromadząc się na polecenie Jezusa łamali Chleb Eucharystyczny i spożywali go wchodząc we wspólnotę z Jezusem. W ten sposób tworzyli z Jezusem jedno ciało - Kościół.

Zgromadzeniem eucharystycznym - gdyż Eucharystia celebrowana jest w zgromadzeniu wiernych, które jest widzialnym znakiem obecności Kościoła. Najświętszą Ofiarą ? gdyż uobecnia jedyną ofiarę, jaką Chrystus Pan złożył na Krzyżu za nas wszystkich i włącza w nią ofiarę Kościoła.

Najświętszym Sakramentem - szczególnie to określenie stosuje się do postaci eucharystycznych przechowywanych w tabernakulum, gdyż żywy Chrystus jest obecny pośród swego ludu. Jest to więc sakrament sakramentów.

Komunią - nazywana jest również często Eucharystia, a to dlatego, że spożywając Ciało i Krew Pańską pod postaciami chleba i wina, jednoczymy się z Chrystusem i tworzymy z nim jedno ciało.

Mszą świętą - określany jest ten sakrament, ponieważ liturgia, w czasie której sprawowany jest ten sakrament, kończy się rozesłaniem wiernych, aby pełnili wolę Bożą w codziennym swoim życiu.

Chrystus Pan ustanowił więc sakrament Eucharystii w Wieczerniku w czasie Ostatniej Wieczerzy, kiedy celebrował wraz z Apostołami tradycyjną Paschę żydowską. Jezus uprzedził swoją Paschę, czyli swoje przejście poprzez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie do domu Ojca. To była Pascha Jezusa, w czasie której siebie złożył w ofierze jako Baranka niepokalanego za grzechy świata. Polecił, aby Kościół składał, ponawiał tę Ofiarę na Jego pamiątkę.

 

Pokuta "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane" (J 20, 22-23).

pokutaCi, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą. 
Nazywa się go sakramentem nawrócenia, ponieważ urzeczywistnia w sposób sakramentalny wezwanie Jezusa do nawrócenia, drogę powrotu do Ojca, od którego człowiek oddalił się przez grzech.
Nazywa się go sakramentem pokuty, ponieważ ukazuje osobistą i eklezjalną drogę nawrócenia, skruchy i zadośćuczynienia ze strony grzesznego chrześcijanina. 
Nazywa się go sakramentem spowiedzi, ponieważ oskarżenie - spowiedź z grzechów przed kapłanem jest istotnym elementem tego sakramentu. Sakrament ten jest również "wyznaniem", uznaniem i uwielbieniem świętości Boga oraz Jego miłosierdzia wobec grzesznego człowieka.
Nazywa się go sakramentem przebaczenia, ponieważ przez sakramentalne rozgrzeszenie wypowiedziane słowami kapłana Bóg udziela penitentowi "przebaczenia i pokoju".
Nazywa się go sakramentem pojednania, ponieważ udziela grzesznikowi miłości Boga przynoszącej pojednanie: "Pojednajcie się z Bogiem" (2 Kor 5, 20). Ten, kto żyje miłosierną miłością Boga, jest gotowy odpowiedzieć na wezwanie Pana: "Najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim" (Mt 5, 24). 
Grzech jest przede wszystkim obrazą Boga, zerwaniem jedności z Nim. Narusza on równocześnie komunię z Kościołem. Dlatego też nawrócenie przynosi przebaczenie ze strony Boga, a także pojednanie z Kościołem, co wyraża i urzeczywistnia w sposób liturgiczny sakrament pokuty i pojednania. 
Chrystus ustanowił sakrament pokuty dla wszystkich grzeszników w Kościele, a przede wszystkim dla tych, którzy po chrzcie popełnili grzech ciężki i w ten sposób utracili łaskę chrztu oraz zadali ranę komunii kościelnej. Sakrament pokuty daje im nową możliwość nawrócenia się i odzyskania łaski usprawiedliwienia. Ojcowie Kościoła przedstawiają ten sakrament jako "drugą deskę (ratunku) po rozbiciu, jakim jest utrata łaski"

Polecamy rachunek sumienia, można go pobrać w formacie pdf.

Rachunek sumienia - noc konfesjonałów - format pdf.

 

 

 

chorzy1

Sakrament chorych

Kościół wierzy i naucza, że wśród siedmiu sakramentów istnieje jeden specjalnie przeznaczony do umocnienia osób dotkniętych chorobą, mianowicie - namaszczenie chorych. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy, że święte namaszczenie chorych zostało ustanowione przez Pana Jezusa jako prawdziwy i właściwy sakrament Nowego Testamentu. O nim to wspomina św. Marek Ewangelista, niejako zapowiadając go (Mk 6,13), natomiast św. Jakub Apostoł i brat Pański w swoim liście (Jk 5,14-15) poleca święte namaszczenie wiernym i ogłasza je jako istniejące w Kościele (KKK 1511) (źródło: OPOKA.org.pl)

 

 

Sakrament małżeństwa 

malzenstwo2zgłoszenie:

Narzeczeni zgłaszają chęć zawarcia sakramentu w biurze parafialnym narzeczonego lub narzeczonej, co najmniej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu


wymagane dokumenty: 

 • dowód osobisty
 • świadectwo chrztu św. (jeśli chrzest odbył się poza naszą parafią, wystawiony nie wcześniej niż przed 6 miesiącami)
 • świadectwo bierzmowania (jeśli nie ma stosownej adnotacji w akcie chrztu św.)
 • świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej
 • dokumenty z USC, jeśli chcą zawrzeć małżeństwo konkordatowe (zaciągające skutki cywilno-prawne)


przygotowanie:

 • spisanie protokołu przedślubnego
 • wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych
 • trzy spotkania z duszpasterzem
 • trzy spotkania w Katolickim Poradnictwie Rodzinnym
 • dwie spowiedzi przedślubne

polecamy wybór czytań mszalnych na uroczystość ślubną dokument pdf »
czytania ślubne na www.deon.pl
Jubileusz małżeństwa:  obrzędy jubileuszu małżeństwa »

  
Linki:

Mistrzowska Akademia Miłości
Małżeństwo i płodność
Niesakramentalni
NPR - prolife
NPR
NPR - Rötzer
Spotkania Małżeńskie

Narzeczeństwo - Małżeństwo - Rodzina to nazwa serwisu tematycznego przygotowanego przez Fundację "OPOKA". Pomysłodawcy projektu dostępnego pod adresem www.rodzina.opoka.org.pl zamiast skupiać się na rozwiązywaniu problemów rodziny w kryzysie, chcą pokazać, jak problemów uniknąć, a te które się pojawiły - jak rozwiązywać w zarodku. Warto również zajrzeć na strony portalu wiara.pl - www.rodzina.wiara.pl

Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR - duszpasterstwo małżeństw przeżywających kryzys i osób żyjących w trudnych małżeństwach działa przy kościele jezuitów w Bydgoszczy przy pl. Kościeleckich. Szczegóły na stronie internetowej www.bydgoszcz.sychar.org.

Msze święte dla małżeństw niesakramentalnych czyli cywilnych związków mających przeszkodę do zawarcia ślubu kościelnego, odprawiane są w kaplicy Matki Bożej przy kościele Jezuitów przy Placu Kościeleckich w Bydgoszczy w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 17.00.

 

 

Kapłaństwo

Warunki przyjęcia do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej. Chrystus zaprasza - "Pójdź za Mną!" Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Bydgoskiej informuje, że kandydaci po rozmowie wstępnej w Seminarium mogą zgłaszać się na Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu. Warunki przyjęcia do Seminarium są następujące:

kaplanstwo1 

1. Wstępne rozeznanie powołania do kapłaństwa dokonane z Duszpasterzem

2. Szczera chęć służenia Panu Bogu i Kościołowi w Diecezji Bydgoskiej

3. Gotowość współpracy z łaską powołania w ramach formacji seminaryjnej

4. Pozytywny wynik wstępnej weryfikacji powołania w trzech etapach:

 • rozmowa kwalifikacyjna w Seminarium
 • egzamin wstępny na kierunek "teologia" na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu (pozytywny wynik nie jest równoznaczny z przyjęciem do Seminarium)
 • 3-tygodniowa sesja propedeutyczna we wrześniu, po której podejmowana jest decyzja o przyjęciu kandydata.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie http://bydgoskieseminarium.pl/