KULT MB ZWYCIĘSKIEJ

Różańcowe zwycięstwo. Lepanto 1571.

Marcin Pielesz: Lepanto 1571. Różańcowe zwycięstwo. Kraków 2017, s. 144-145. W literaturze pojawiają się wzmianki o ustanowieniu przez Piusa V święta Matki Bożej Zwycięskiej na dzień 7 października dla upamiętnienia zwycięstwa pod Lepanto. Otóż, jak wvjaśnia dominikanin, o. Bogusław Kochaniewicz: (…) papież Klemens VIII, potwierdzając swoim autorytetem święto różańca ustanowione przez Grzegorza XIII i celebrowane w pierwszą niediielę października, nakazał napisać in publicis Ecclesiae tabulis, że dnia siódmego października, (należy obchodzić] Commemoratio sanctae Mariae de Victoria. które ustanowił papież Pius jako doroczne wspomnienie wspaniałego zwycięstwa floty chrześcijańskiej odniesionego w tym dniu nad Turkami. dzięki pomocy Bożej Rodzicielki. (...) Z tekstu jasno wynika, że papież dominikanin ustanowił wspomnienie Matki Bożej Zwycięskiej dla upamiętnienia zwycięstwa pod Lepanto, a nie, jak dotąd sądzono, święto różańca. Tekst dominikańskiego oficjum, zawarty we współczesnym brewiarzu dominikańskim, pochodzi z roku 1756, kiedy uzyskał on aprobatę papieża Benedykta XIV. W tekście odnajdujemy commemoratio Sanctae Mariae ad Victoriam. Zatem wydaje się, że dominikanie, począwszy od 1756 roku, uważali, że zwycięstwo pod Lepanto zostało upamiętnione liturgicznym wspomnieniem Matki Bożej Zwycięskiej". Jakie święto było więc celebrowane na samym początku: wspomnienie Matki Bożej Zwycięskiej czy też święto różańca Matki Bożej? I w jaki sposób powstała tradycja czczenia Matki Bożej Zwycięskiej, i dlaczego właśnie ona została przypisana Piusowi V? Jak dalej wyjaśnia o. Kochaniewicz, forma; Beata Virgo Maria ad dicta Victoria bardzo łatwo mogła się przekształcić w sformułowanie Beata Virgo Maria de Victoria. Ten pierwszy tytuł zawarty jest w bulli papieża Grzegorza XIII Monet Apostolus: quas per intercessionem Beatissimae Virginis Mariae ad dictam Victoriam conseąuendam multum profuissepie credendum est. Święto różańca Błogosławionej Dziewicy Maryi zostało ustanowione dla upamiętnienia zwycięstwa odniesionego dzięki wstawiennictwu Matki Bożej, nie można więc wykluczyć obecności dwóch tytułów maryjnych odnoszących się do tego samego wydarzenia: Matka Boski Różańcowa i Matka Boska Zwycięska. Oba tytuły mogły być używane zamiennie, niemniej jednak należy pamiętać, że w dokumentach papieskich pojawia się wyłącznie jeden tytuł maryjny związany ze zwycięstwem pod Lepanto: Rosarium Virginis Mariae.