Diecezjalny Ośrodek Katechumenalny

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28, 19-20). Taki nakaz zostawił nam Zbawiciel, a my jesteśmy powołani do jego urzeczywistnienia.

Przygotowanie dorosłych do wyznania wiary katolickiej oraz udzielenia im sakramentów świętych jest podstawowym zadaniem działalności misyjnej Kościoła w trosce o zbawienie każdego człowieka. Powołując do istnienia Diecezjalny Ośrodek Katechumenalny (DOK), działający przy kościele Klarysek w Bydgoszczy (ul. Gdańska 2) pragnę przypomnieć kilka istotnych kwestii:

1. Chrzest jest konieczny do zbawienia. Stawiając pytanie o potrzebę udzielania chrztu dzieciom, pragnę przypomnieć nauczanie Kościoła, załączając w wiadomości mailowej do niniejszej informacji Instrukcję o chrzcie dzieci Świętej Kongregacji Nauki Wiary, z którą proszę się zapoznać. Jej treść pomoże w prowadzeniu rozmów duszpasterskich oraz głoszeniu katechez.


2. Aby dorosły mógł być ochrzczony, konieczne jest, by wyraził wolę przyjęcia chrztu, został wystarczająco pouczony o prawdach wiary i obowiązkach chrześcijańskich oraz przeszedł próbę życia chrześcijańskiego w katechumenacie; ma być również pouczony o konieczności żalu za grzechy (kan. 865 §1 KPK). Dorośli, którzy zwracają się z zapytaniem o możliwość przyjęcia chrztu niech będą życzliwie pokierowani do kontaktu z Diecezjalnym Ośrodkiem Katechumenalnym (kontakt: br. Jacek Dybała OFMCap, tel. 52 345 62 08; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).


3. Przypominam, że zgodnie z kan. 852 §1 KPK przepisy o chrzcie dorosłych stosuje się do wszystkich, którzy po wyjściu z dzieciństwa potrafią już używać rozumu, tzn. także do dzieci powyżej 7. roku życia (por. kan. 97 §2 KPK). Obrzęd Chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych przewiduje obrzęd wtajemniczenia dzieci, które osiągnęły wiek katechizacyjny (rozdział V OCWD). Zatem dzieci, które nie zostały ochrzczone, a doszły już do wieku rozeznania i katechizacji, na prośbę rodzica (opiekuna prawnego) lub też z własnej woli będąc zdolne do wyznawania wiary i pogłębiania jej, powinny zostać odpowiednio przygotowane do sakramentu Chrztu Świętego a być może jednocześnie do Eucharystii i Bierzmowania. W związku z tym w przypadku dzieci między 7. a 14. rokiem życia należy wystosować prośbę do Kurii Diecezjalnej o zgodę na udzielenie sakramentów. Prosząc o taką zgodę proboszcz musi mieć pewność, iż dziecko nie zostało wcześniej ochrzczone. Taką pewność uzyskuje np. poprzez przyjęcie pisemnego oświadczenia rodziców, czy sprawdzenie w Księgach Chrztów parafii, na terenie której dziecko mieszkało po urodzeniu, załączając do prośby oświadczenia rodziców oraz informację o upewnieniu się, że dziecko nie było wcześniej ochrzczone. Kuria zastrzega sobie możliwość skierowania tych osób (wraz z rodzicami) do DOK, zaznaczając, że duszpasterz tych osób ma również obowiązek przygotowania dziecka przez odpowiednią ewangelizację i podstawowe nauczanie katechetyczne.


4. Zgodnie z kan. 863 KPK Biskup Bydgoski ma prawo – jeśli uzna za słuszne - do udzielenia sakramentów osobom powyżej 14. roku życia, które odbędą katechumenat w DOK. Zatem każdorazowo należy powiadomić o takim kandydacie do chrztu Kurię Diecezjalną.


5. Wszystkie osoby dorosłe ochrzczone, które nie przyjęły sakramentu Eucharystii i Bierzmowania wraz z grupą rówieśniczą w okresie katechizacji, niech będą skierowane do DOK w celu odbycia odpowiednich katechez.
6. Mając wiedzę o osobach ochrzczonych w innych wspólnotach chrześcijańskich, które chcą dokonać konwersji do Kościoła katolickiego bądź o tych, którzy formalnym aktem odstąpiły od Kościoła i chcą do niego powrócić, należy powiadomić Kurię Diecezjalną i skierować do DOKu).


7. Z uwagi na pojawiające się nieprawidłowości i nadużycia w sposobie udzielania sakramentu Chrztu Świętego, przypominam, że dzieci powyżej 7. roku życia powinny być chrzczone według Rytuału Chrztu Dorosłych (formy dialogowanej), a nie Rytuału Chrztu Dzieci, przy zachowaniu tego, o czym wyżej w punkcie 3.


8. Ponadto na udzielenie chrztu poza kościołem także wymagana jest zgoda ordynariusza. Poza przypadkami zagrożenia życia, nie należy chrzcić w innych miejscach jak kościoły parafialne, bądź rektorskie, posiadające prawo do prowadzenia ksiąg metrykalnych (por. kan. 857, 860, 862 KPK). Inne święte miejsca znajdujące się na terenie parafii (kaplice), mogą być używane do chrztu, po uzgodnieniu z Kurią, natomiast pozostałe miejsca, potrzebują każdorazowo zgody ordynariusza. Dotyczy to przede wszystkim Liturgii Paschalnych, celebrowanych za zgodą ordynariusza, poza miejscem świętym.

 

+ Krzysztof Włodarczyk
Biskup Bydgoski