MODLITEWNIK

Z Aktu poświęcenia świata przez Jana Pawła II. Rzym, 25 marca 1984 r.

Matko ludzi i ludów, Ty która znasz "wszystkie ich cierpienia i nadzieje",
Ty, która czujesz po macierzyńsku
wszystkie zmagania pomiędzy dobrem a złem,
pomiędzy światłem i ciemnością,
jakie wstrząsają współczesnym światem
- przyjmij nasze wołanie
skierowane w Duchu Przenajświętszym wprost do Twojego Serca
i ogarnij miłością Matki i Służebnicy Pańskiej ten nasz ludzki świat,
który Ci zawierzamy i poświęcamy,
pełni niepokoju o doczesny i wieczny los ludzi i ludów.
W szczególny sposób zawierzamy Ci i poświęcamy tych ludzi
i te narody, które tego zawierzenia i poświęcenia najbardziej potrzebują.
Oto stojąc dzisiaj przed Tobą, Matko Chrystusa,
pragniemy wraz z całym Kościołem,
wobec Twego Niepokalanego Serca,
zjednoczyć się z poświęceniem,
w którym Syn Twój, z miłości ku nam, oddał się Ojcu:
"Za nich - powiedział - Ja poświęcam w ofierze samego siebie,
aby i oni byli uświęceni w prawdzie" (J 17,19).
Pragniemy zjednoczyć się z Odkupicielem naszym
w tym poświęceniu za świat i ludzkość,
które w Jego Boskim Sercu ma moc przebłagać i zadośćuczynić.
Moc tego poświęcenia trwa przez wszystkie czasy,
ogarnia wszystkich ludzi, ludy i narody,
przewyższa zaś wszelkie zło,
jakie duch ciemności zdolny jest rozniecić w sercu człowieka
i w jego dziejach: jakie też rozniecił w naszych czasach.
Bądź pozdrowiona
Ty, która jesteś cała zjednoczona
z odkupieńczym poświęceniem Twojego Syna!
Matko Kościoła! Przyświecaj ludowi Bożemu
na drogach wiary, nadziei i miłości!
Pomóż nam żyć całą prawdą Chrystusowego poświęcenia
za całą rodzinę ludzką w świecie współczesnym.
Zawierzając Ci, o Matko, świat, wszystkich ludzi i wszystkie ludy,
zawierzamy Ci także samo to poświęcenie za świat,
składając je w Twym macierzyńskim Sercu.
O Serce Niepokalane! Pomóż przezwyciężyć grozę zła,
która tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi
- zła, które w swych niewymiernych skutkach
ciąży już nad naszą współczesnością
i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości!
Od głodu i wojny, wybaw nas!
Od wojny atomowej,
od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny, wybaw nas!
Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania, wybaw nas!
Od nienawiści i podeptania godności dzieci Bożych, wybaw nas!
Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości
w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym, wybaw nas!
Od deptania Bożych przykazań, wybaw nas!
Od usiłowań zdeptania samej prawdy o Bogu
w sercach ludzkich, wybaw nas!
Od przytępienia wrażliwości sumienia na dobro i zło, wybaw nas!
Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu, wybaw nas!
Wybaw nas! Przyjmij, o Matko Chrystusa,
to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi!
Nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeństw!
Pomóż nam mocą Ducha Świętego przezwyciężać wszelki grzech:
grzech człowieka i "grzech świata", grzech w każdej jego postaci.
Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata
nieskończona zbawcza potęga Odkupienia:
potęga Miłości miłosiernej!
Niech powstrzyma zło!
Niech przetworzy sumienia!
Niech w Sercu Twym Niepokalanym
odsłoni się dla wszystkich światło Nadziei!
"Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko!"