KULT MB ZWYCIĘSKIEJ

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ KOZIELSKIEJ ZWYCIĘSKIEJ

Kościół św. Andrzeja Boboli Londyn 2009

https://bobola.church/images/stories/articles/publikacje/nowenna-peregrynacyjna.pdf

PIEŚŃ NA WEJŚCIE
O Maryjo, witam Cię. O Maryjo, błagam Cię.
O Maryjo, pobłogosław wszystkie dzieci swe. (3x)

lub

Do Ciebie, Matko, Szafarko łask, błagalne pienia wciąż płyną.
Twa dobroć świeci nad słońca blask, nadzieją Tyś nam jedyną.
W cierpienia czas, pomocą darz
i nieustannie ratuj nas.
Gdy Twojej chwały niebieski tron, daleki duszy cierpiącej.
Spoglądnij na nas przez obraz on, Pomocy Nieustającej.
W cierpienia czas, pomocą darz i nieustannie ratuj nas.
Twe oczy jakże łaskawe są, pociąga słodycz z nich Twoja.
Ufamy mocno, że ulżysz łzom
i wsparciem staniesz się w znojach.
W cierpienia czas, pomocą darz i nieustannie ratuj nas.

 

MODLITWA RZYMSKA
Matko Boska Kozielska, Nieustającej Pomocy! Z największą ufnością przychodzimy i dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o Twoją pomoc. Nie liczymy na nasze zasługi, ani na nasze dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką? Ciebie więc, o Matko Nieustającej Pomocy, Matko Boska Kozielska, przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Współodkupicielko, prosimy najgoręcej, abyś uprosiła nam u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragniemy i tak bardzo potrzebujemy. W tym miejscu, w ciszy naszych serc, przedstawiamy Matce Najświętszej nasze uwielbienia, dziękczynienia i prośby, o których tylko my i Ona wie.

Chwila ciszy…

Następnie celebrans odczytuje z kartek, które złożyli Wierni, prywatne prośby i podziękowania za otrzymane łaski. Kapłan modli się za Kościół Święty i Ojca Świętego, za parafię: w intencji dzieci i młodzieży; za chorych przebywających w szpitalach i domach specjalnej opieki; za bezdomnych i bezrobotnych; za jedność i świętość rodzin; za wszystkie wspólnoty parafialne, by wzrastały w wierze, nadziei i miłości.

Wspólna modlitwa:Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus - Odkupiciel nasz pragnie udzielić nam wszystkich owoców Odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj nam przeto,o Najłaskawsza Matko u Serca Jezusowego tę łaskę,

a my z radością wychwalać będziemy Twoje miłosierdzie przez całą wieczność.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

PROŚBY DO MATKI BOŻEJ
K. O Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, która z taką czułością z tego cudownego obrazu na nas spoglądasz, z dziecięcą ufnością śpieszymy do Twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami i potrzebami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań; przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych. Błagamy Cię o to najusilniej i najgoręcej:
W.: Pomagaj nam nieustannie!
• Za chorych, abyś ich uzdrowiła, …
• Za strapionych, abyś ich pocieszyła, …
• Za płaczących, abyś im łzy otarła, …
• Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była, …
• Za biednych i bezdomnych, abyś ich wspomagała, …
• Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła, …
• Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła, …
• Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała, …
• Za grzeszników, abyś im łaskę spowiedzi wyjednała, …

 

MODLITWA ZA DOM RODZINNY: Pozdrawiamy Cię gorąco, Święta Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, jako obraną przez nas Panią i Królową naszego domu. Przez Twą troskliwą miłość macierzyńską błagamy Cię najgoręcej: zachowaj jego mieszkańców w zdrowiu i bezpieczeństwie, broń od ognia, kradzieży, wypadków i innych nieszczęść, a nade wszystko od niespodziewanej śmierci w stanie nieprzyjaźni z Bogiem.Matko Nieustającej Opieki, uproś naszym rodzinom u Syna Twego wzajemne zrozumienie, gotowość pomocy, zdolność przebaczania oraz szczerość, cierpliwość i miłość w codziennym życiu. Spraw, by w naszych rodzinach było jedno serce i jeden duch. Bądź zawsze troskliwą Opiekunką naszych rodzin. Amen.

 

PIEŚŃ: Matko Najświętsza, do Serca Twego, Mieczem boleści wskroś przeszytego, Wołamy wszyscy z jękiem, ze łzami, Ucieczko grzesznych, módl się za nami. Gdzie my, o Matko, ach, gdzie pójdziemy I gdzie ratunku szukać będziemy? Twojego ludu nie gardź prośbami, Ucieczko grzesznych, módl się za nami. Z każdej, o Matko, do Ciebie strony Woła w swej nędzy lud uciśniony. Wspieraj nas Twego Serca łaskami, Ucieczko grzesznych, módl się za nami.

Modlitwa dziękczynienia
K: Razem z Maryją, która pokornie i z ufnością przyjęła wolę Bożą, zanosimy nasze dziękczynienia:
W. Bądź uwielbiony, wszechmogący Boże!


• Za to, że wejrzałeś na pokorę Dziewicy Maryi, …
• Za to, że obdarzyłeś Ją pełnią łaski i wybrałeś na Matkę Zbawiciela, …
• Za to, że dałeś Ją Kościołowi świętemu za Matkę, …
• Za to, że masz upodobanie w ludziach cichych i pokornych...
• Za to, że obdarzyłeś nas godnością dzieci Bożych, …
• Za to, że nasze dzieci i młodzież mogą wzrastać w blaskach Chrystusowej Światłości…
• Za to, że mieszkańcom ziemi przynosisz upragniony pokój....
• Za to, że naszym zmarłym pomagasz osiągnąć niebo, …

 

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ KOZIELSKIEJ
Matko Boża Kozielska Zwycięska.
Ty zawsze prowadzisz nas do prawdziwego
zwycięstwa i zmartwychwstania.
Tobie zatem z ufnością zawierzamy
wszystko to, co nas boli i napawa lękiem,
naszą przeszłość i przyszłość.
Tobie zawierzamy samych siebie.
Polecamy Tobie, Maryjo,
wszystkie nasze rodziny,
emigrację, wszystkich Polaków rozsianych po świecie i żyjących w Kraju.
Prowadź nas drogą wiary i zawierzenia Bogu.
Ciebie prosimy wysłuchaj nas Matko. Amen.

 

Pieśń pożegnalna
O Maryjo, żegnam Cię. O Maryjo, błagam Cię.
O Maryjo, pobłogosław wszystkie dzieci swe. (3x)

 

Krótka historia obrazu Matki Bożej Kozielskiej– Zwycięskiej
Obraz Matki Bożej Kozielskiej jest dziełem polskiego rzeźbiarza Tadeusza Adama Zielińskiego, podporucznika rezerwy Wojska Polskiego. Powstał on w sowieckim obozie jenieckim w Kozielsku na lipowej desce, pochodzącej ze starych drzwi cerkwi kozielskiej, którą bolszewicy zamienili na bloki jenieckie. Kiedy jeńców przerzucono do innego obozu - Griazowca – obraz ukryty i przewieziony został przez płk. Kosibe w podwójnym dnie walizki. Tam Zieliński pomalował płaskorzeźbę i umieścić w dolnym rogu obrazu deseczkę, na której po jednej stronie wyrzezał swoje imię i nazwisko oraz datę 3.5.1941, a po drugiej stronie słowa Mickiewicza „Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono” Po amnestii płk. Kosiba przewiózł obraz M.B. Zwycięskiej do Buzułuku, gdzie rezydował sztab tworzącego się II Korpusu. Po opuszczeniu Rosji przez wojsko dalej przez Persje, Palestynę (gdzie 24 grudnia 1943 r. obraz został oficjalnie przekazany Armii Polskiej jako obraz rycerski Wojska Polskiego), Egipt, Włochy, obraz został dowieziony do Anglii. Po rozformowaniu Wojska Polskiego w Anglii, umieszczono płaskorzeźbę w Londynie w kaplicy największego kościoła katolickiego w śródmieściu, w Brompton Oratory. W 1963 r. obraz przeniesiono do polskiego kościoła pw. św. Andrzeja Boboli, gdzie otoczony jest szczególną czcią emigracji polskiej z całego świata. Zewnętrznym wyrazem tej czci są liczne wota najwyższych odznaczeń żołnierskich, polskich i zagranicznych, „relikwii” wydobytych z grobów katyńskich oraz osobistych pamiątek złożonych w podzięce za wysłuchane prośby i doznane łaski.