Projekt ,,Klucz do lepszego życia"

Informujemy, że do 31 marca 2023 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował będzie projekt "Klucz do lepszego życia". Projekt ma na celu zaktywizowanie 30 kobiet w wieku 50+ nieaktywnych na rynku pracy. Nieaktywne zawodowo kobiety będą miały możliwość BEZPŁATNEGO uczestnictwa w następujących formach wsparcia:

- warsztaty motywacyjno- integracyjne - poradnictwo psychologiczne
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy - warsztaty w zakresie kreacji własnego wizerunku
- kurs podstawowej obsługi komputera, Internetu i urządzeń mobilnych
- szkolenia zawodowe
- staże zawodowe
- warsztaty manualne z elementami integracji
- spotkania edukacyjne
Dla każdej uczestniczki projektu będzie zaplanowana indywidualna ścieżka reintegracji. W okresie realizacji projektu uczestniczki zostaną objęte ubezpieczeniem NNW. Przewiduje się zakup biletów jednorazowych, bądź doładowania kart miejskich na dojazdy do miejsc realizacji działań projektowych. W okresie trwania szkoleń i staży uczestniczki będą otrzymywały stypendia szkoleniowe lub stażowe.
CO ZROBIĆ, ŻEBY SIĘ ZGŁOSIĆ? Należy pobrać ze strony internetowej Formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu, wypełnić go drukowanymi literami i dostarczyć do skrzynki podawczej w głównej siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ul. Ogrodowa 9, 85-039 Bydgoszcz. Wysłać pocztą tradycyjną na powyższy adres, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Klucz do lepszego życia", pokój 47C. Przekazanie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem pracowników socjalnych z rejonowych ośrodków pomocy społecznej.